Bikeshare Danmark konkurs

Firmaet bag de hvide elektriske delecykler i København og Frederiksberg, indgav i december 2022 konkursbegæring. Dette var en endelige afslutning på delecykel-projektet, som i gennme årene har måtte kæmpe med flere udfordringer.

Scroll down for English version

På deres hjemmeside skrev selskabet:

Bikeshare Danmark A/S indgiver konkursbegæring 9. december 2022

Bikeshare Danmark A/S er driftsselskabet bag Bycyklen, som findes i København, Frederiksberg og Rødovre Kommuner og ved en række S-togs- og Metro stationer.

Bikeshare har siden 2017 været ejet af By- og Pendlercykel Fonden. (Etableret af Københavns og Frederiksberg Kommuner), fordi den oprindelige ejer og stifter af Bycyklen gik konkurs.

Siden har der gennem de seneste godt fem år været arbejdet med at skabe en velfungerende og økonomisk bæredygtig forretning. Bikeshare har haft overskud alle år siden fondens overtagelse.

Driftstilskuddene er nu udløbet, og det har ikke været muligt at få kommunerne og DSB til at forlænge aftalen om driftstilskud, og der har heller ikke været opbakning til at fortsætte Bycyklen som reklamefinansieret. Derfor har Bikeshares bestyrelse dags dato indgivet konkursbegæring.

Bikeshare vil gerne takke for godt samarbejde med kunder og kreditorer, som trods forskellige udfordringer, som følge af eksempelvis Covid-19, hærværk, hacking m.m. har holdt ved.

Bikeshares bestyrelse er rigtig ærgerlige over på dette tidspunkt at måtte indgive konkursbegæring. Vi er lykkedes med at optimere hele virksomheden og har fået udviklet en ny cykel, som tager højde for mange af de børnesygdomme, der har været ved den oprindeligt udviklede cykel.

Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi der gennem årene har været nogle ekstremt dedikerede medarbejdere, som har været kreative, løsningsorienterede og positive, uanset hvilke udfordringer, der har været på vejen.

Der forestår nu et oprydningsarbejde, som boet skal tage sig af, og kunderne kan desværre ikke benytte cyklerne.

Henvendelse vedr. bycykler og bycykelstationer i kommunerne og på DSB’s arealer kan ske til:  
  
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen  
Frederiksberg Kommune, Trafik  
Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning  
DSB

Domænet bycyklen.dk drives i dag som en portal med spændede artikler og gode råd til cykelister, men har ikke noget at gøre med det tidligere selskab Bikeshare og de tilhørende hvide el-cykler.

Dekret i Statstidende vedrørende Bikeshares konkurs

Below is an English translation:

The company behind the white electric shared bikes in Copenhagen and Frederiksberg filed for bankruptcy in December 2022. This marked the end of the bike sharing project, which over the years has had to struggle with several challenges.

On their website, the company wrote:

Bikeshare Danmark A/S files for bankruptcy on December 9, 2022

Bikeshare Danmark A/S is the operating company behind Bycyklen, which is available in Copenhagen, Frederiksberg, and Rødovre Municipalities, as well as at several S-train and Metro stations.

Bikeshare has been owned by the City and Commuter Bike Foundation since 2017 (Established by Copenhagen and Frederiksberg Municipalities) because the original owner and founder of Bycyklen went bankrupt.

Since then, for the past five years, efforts have been made to create a well-functioning and financially sustainable business. Bikeshare has been profitable every year since the foundation took over.

Operating grants have now expired, and it has not been possible to get the municipalities and DSB to extend the agreement on operating subsidies, nor has there been support for continuing Bycyklen as advertising-financed. Therefore, the board of Bikeshare has filed for bankruptcy today.

Bikeshare would like to thank customers and creditors for their good cooperation, despite various challenges, such as Covid-19, vandalism, hacking, etc.

Bikeshare's board is very disappointed that they have to file for bankruptcy at this time. They have succeeded in optimizing the entire company and have developed a new bike, taking into account many of the teething troubles that the originally developed bike had.

This has only been possible because, over the years, there have been some extremely dedicated employees who have been creative, solution-oriented, and positive, regardless of the challenges encountered along the way.

There is now a cleanup work to be done, which the estate must take care of, and unfortunately, customers cannot use the bikes.

Inquiries regarding city bikes and city bike stations in the municipalities and on DSB's premises can be made to:

Copenhagen Municipality, Technical and Environmental Administration Frederiksberg Municipality, Traffic
Rødovre Municipality, Technical Administration
DSB

The domain bycyklen.dk is currently operated as a portal with exciting articles, tips and advice for cyclists but is not in any way affiliated with the former company Bikeshare Denmark and the associated white electric bikes.

Decree in the State Gazette concerning the Bikeshare Denmark bankruptcy