Betingelser og vilkår

Om Bycyklen
Bycyklen er en delecykel, som skal fremme grøn transport og reducere trængsel i Hovedstadsområdet. Vi beder dig passe godt på Bycyklerne og overholde disse vilkår til gavn for andre brugere, som også gerne vil have glæde af cyklerne.

By- og Pendlercykel Fonden (Fonden)
CVR-nr. 36479280

administrerer Bycyklen for DSB, Københavns, Frederiksberg og Rødovre kommuner m.fl. Fonden har en aftale om drift af Bycyklen med

Bikeshare Danmark A/S (Bikeshare)
Rygårds Allé 110

2900 Hellerup

CVR-nr. 34727643
Kontaktinformation, tlf.nr.: 89 88 39 10

Disse vilkår gælder for Bikeshares udlejning af Bycykler. Vilkårene gælder fra 6. april 2020.

1. Generelt
Bikeshare udlejer Bycyklen på nedenstående vilkår. Som bruger har du ansvar for at overholde vilkårene i hele leje-, brugs- eller abonnementsperioden.

2. Oprettelse af bruger og identifikation
For at bruge Bycyklen, skal du hente Bycyklen App i App Store eller Google Play. Når du opretter dig som bruger, skal du identificere dig ved at give de ønskede oplysninger og tilknytte et gyldigt betalingskort. ,

Du skal vælge et brugernavn og en PIN-kode. Du må ikke videregive dit brugernavn og din PIN-kode til andre.

Du har ansvaret for, at de oplysninger, du giver, er korrekte. Du skal være mindst 18 år for at oprette en profil.

3. Priser for at leje Bycyklen
Du kan vælge mellem flere prismodeller, når du vil bruge Bycyklen.

 • Basic - Pay as You Go.
  Du betaler pr. minut for at leje Bycyklen.
   
 • Pakker
  Du betaler for et antal minutter, du frit kan bruge inden et år, fra du har købt pakken. Jo større pakke, jo større rabat på minutprisen.

Du kan til enhver tid finde de gældende priser i appen eller på bycyklen.dk.

3.1 Særlige vilkår for abonnementer
Kan ikke nytegnes – nedenstående gælder for eksisterende abonnenter.

Bikeshare forbeholder sig ret til at ændre priser og abonnementsvilkår med én måneds varsel. Ved væsentlige ændringer kan du opsige abonnementet uden varsel.

Forudbetalingen for dit abonnement bliver trukket automatisk på dit betalingskort hver måned i abonnementets løbetid.

3.2 Særlige vilkår for køb af pakker
Når du køber en pakke, kan du tilmelde dig automatisk optankning. Det betyder, at du automatisk køber en tilsvarende pakke, når du har brugt alle minutter i din pakke. Beløbet vil derefter blive trukket fra dit betalingskort.

Hvis du ikke er tilmeldt automatisk optankning, og du løber tør for minutter, mens du er ude at køre, betaler du Basic prisen, som oplyst i appen og på bycyklen.dk.

4. Betaling og depositum
Du kan finde alle Bycyklens priser på bycyklen.dk. Priserne er i danske kroner og er inklusive moms.

Når du har afsluttet en tur, vil prisen for brugen og eventuelt tilkøbte ydelser automatisk blive sat på din faktura. Beløbene opkræves på dit betalingskort, som beskrevet under ”Priser” i appen.

Det er dit ansvar at sikre dig, at turen er afsluttet korrekt, så betalingen stopper. Hvis turen ikke er afsluttet korrekt, betaler du for brug, indtil du afslutter turen korrekt.

Du har fortrydelsesret, hvis du er forbruger, og det følger af præceptiv lovgivning. Du kan dog ikke udnytte fortrydelsesretten, efter du har taget Bycyklen i brug.

Du accepterer, at eventuelt tilkøbte ydelser, du køber under din tur i appen, er bindende for dig og ikke kan fortrydes. Bikeshare er berettiget til automatisk at trække enhver betaling, du accepterer i appen, direkte på dit betalingskort.

5. Tilgængelighed
Bycyklerne er tilgængelige fra Bycykelstationer opstillet ved trafikknudepunkter og centrale strøg, som er udpeget af DSB, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune m.fl. Du kan finde Bycykelstationerne i appen og på bycyklen.dk.

6. Brug
Du kan leje en Bycykel via appen. Du kan finde Bycykelstationerne i appen og se hvilke cykler, du kan leje.

Af hensyn til din og andres sikkerhed, skal du overholde gældende lovgivning, herunder straffeloven og færdselsloven, når du bruger Bycyklen. Du skal være særligt opmærksom på, at Bycyklen er elektrisk. Du kan finde gode råd om brug af el-cykler i appen og på Bycyklen.dk.

Du skal til enhver tid anvende Bycyklen på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, og du hæfter for uagtsom eller forsætlig skade på Bycyklen i den periode, du har lejet Bycyklen, jf. pkt. 10 nedenfor.

Hvis du parkerer Bycyklen uden at aflevere den, skal du huske at låse den og stille den forsvarligt.

Brug af Bycyklen sker på dit eget ansvar, og Bikeshare har intet ansvar, udover hvad der specifikt er angivet i disse vilkår.

Bycyklen må kun anvendes indenfor Danmarks grænser. Brug udenfor Danmark udgør væsentlig misligholdelse af disse vilkår.

7. Aflevering
Det er vigtigt, at du afleverer Bycyklen i samme stand som ved turens start.

Du kan finde nærmeste Bycykelstation i appen og på bycyklen.dk. Du kan altid aflevere i en Bycykelstation, selv om der ikke er ledige pladser i Bycykelstationen. Det fremgår af appen, om der er ledige pladser i stationen.

Inden du afleverer ved en Bycykelstation, vil det fremgå af appen, om du er tæt nok på stationen, eller om du skal betale for aflevering udenfor Bycykelstationens område (geofencing). Hvis du vælger at aflevere, har du accepteret at betale.

Hvis du afleverer eller efterlader Bycyklen udenfor Bycykelstationernes områder, men i øvrigt afslutter turen korrekt og efterlader cyklen aflåst, indenfor grænserne af de kommuner, der har opstillet Bycykelstationer, opkræver Bikeshare et afhentningsgebyr. Gebyret fremgår af bycyklen.dk.

Hvis du afslutter turen korrekt, men udenfor de kommuner, der har opstillet Bycykelstationer, opkræver BikeShare et større afhentningsgebyr. Gebyret fremgår af bycyklen.dk.

8. Fejl og mangler ved Bycyklen
Inden du starter en tur, skal du undersøge Bycyklen for fejl og mangler. Vi beder dig indrapportere fejl til Bikeshare, så Bycyklen kan blive repareret til glæde for andre brugere. Såfremt fejlen eller manglen er så væsentlig, at du ikke kan bruge Bycyklen, skal du returnere Bycyklen i Bycykelstationen. Du får refunderet lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Bikeshare, medmindre fejlen skyldes forhold, som du selv er ansvarlig for. Returnerer du cyklen inden for 3 minutter i den samme Bycykelstation, du startede din tur fra, sker refusion automatisk.

Når du tager Bycyklen i brug, bekræfter du, at Bycyklen på lejetidspunktet er fejl- og mangelfri.

Hvis du undervejs på din tur finder fejl og mangler ved Bycyklen, skal du hurtigst muligt indrapportere dem til Bikeshare i overensstemmelse med reglerne nedenfor. Hvis fejlen eller manglen er så væsentlig, at du ikke kan bruge Bycyklen, skal du aflevere Bycyklen i overensstemmelse med pkt. 8 ovenfor. Du får refunderet en forholdsmæssig andel af lejebeløbet for den konkrete tur, når fejlen eller manglen er bekræftet af Bikeshare, medmindre fejlen skyldes forhold, som du selv er ansvarlig for.

Alle fejl på Bycyklen og Bycykelstationer skal anmeldes i appen, på mail til info@bycyklen.dk eller på telefon 89 88 39 10.

9. Brugerens ansvar
Du hæfter for enhver skade eller forringelse på Bycyklen, skærmen og/eller cykelladere, der opstår i forbindelse med din leje eller brug af Bycyklen, hvis skaden eller forringelsen skyldes eller kan henføres til din uagtsomme, forsætlige handling eller undladelse.

Du vil blive opkrævet det beløb, Bikeshare skal bruge på reparation eller indkøb af en ny Bycykel og/eller Bikeshares tab.

Du hæfter under de samme betingelser i tilfælde af tyveri af Bycyklen for Bycyklens fulde nyanskaffelsesværdi. Du er forpligtet til at politianmelde en stjålet Bycykel og til at orientere Bikeshare om tyveriet øjeblikkeligt.

Bikeshare skal bevise, at skaden eller forringelsen er din skyld samt dokumentere størrelsen af det krav, de gør gældende over for dig. Bikeshare er ikke berettiget til at trække sådanne krav direkte fra dit betalingskort, men kravet vil blive opkrævet særskilt over for dig. Eventuelle tvister mellem dig og Bikeshare om dette skal afgøres efter pkt. 15.

10. Brugerens misligholdelse
Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser i disse vilkår, eller hvis Bycyklen anvendes i strid med dem, er Bikeshare berettiget til at annullere din igangværende tur med øjeblikkelig virkning og udelukke din adgang til at benytte Bycyklerne fremover.

Du er forpligtet til øjeblikkeligt at aflevere Bycyklen i overensstemmelse med pkt. 8, hvis Bikeshare kræver det under mistanke om misligholdelse. Du kan ikke kræve refundering, erstatning eller kompensation i de tilfælde. Bikeshare er desuden berettiget til erstatning for et eventuelt tab, de har lidt som konsekvens af misligholdelsen.

Du er ansvarlig for enhver tings- og personskade, du påfører tredjemand i forbindelse med brug af Bycyklen.

11. Ansvarsbegrænsning
Bikeshare kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab som følge af en ulykke, en Bycykelbruger er involveret i. Bikeshare kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for din eller andres anvendelse af Bycyklen.

Skader på personer og ting, der er forårsaget af mangler eller fejl på Bycyklen (produktansvar), er Bikeshare kun ansvarlig for i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Dette punkt (12) gælder også i relation til produktansvar.

For tingsskade er Bikeshares ansvar begrænset til DKK 50.000 pr. skade.

For personskade er Bikeshares ansvar begrænset til DKK 10.000.000 pr. skade.

Bikeshare er under alle omstændigheder fri for ansvar for ikke at opfylde sine forpligtelser efter disse vilkår, hvis ikke-opfyldelse skyldes omstændigheder, der forhindrer Bikeshares opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder systemfejl og forhold uden for Bikeshares kontrol (force majeure).

12. Underleverandører og tredjemand
Bikeshare er berettiget til at anvende underleverandører.

Bikeshare er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

13. Ændring af vilkår
Bikeshare tager forbehold for tryk- og prisfejl. Bikeshare forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår med en måneds varsel.

14. Værneting
Enhver tvist vedrørende leje eller brug af Bycyklen og/eller disse vilkår skal afgøres efter dansk ret ved Bikeshares værneting.

15. Kundekontakt og klager
Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser til eller om Bycyklen, kan du kontakte BikeShare på mail info@bycyklen.dk eller på tlf.nr.: 89 88 39 10.

 

PERSONDATAPOLITIK OG COOKIES

16. Persondatapolitik
Når du opretter en profil og/eller benytter hjemmesiden bycyklen.dk, indsamler og behandler Bikeshare – som både databehandler og dataansvarlig – oplysninger om dig og din brug af Bycyklen.

I det følgende kan du se, hvilke personoplysninger Bikeshare indsamler, hvad de bruger oplysningerne til, hvor længe de beholder oplysningerne, og om Bikeshare deler oplysningerne med andre.

Hvilke personoplysninger indsamler Bikeshare?
Bikeshare indsamler blandt andet dit navn, din e-mailadresse, din adresse, og andre informationer i forbindelse med oprettelse af din konto eller brug af Bycyklen.

Hvad bruger Bikeshare dine personoplysninger til?
Bikeshare anvender dine personoplysninger til at behandle din ordre, behandle reklamationer, sende nyhedsbreve og kontakte dig, hvis du har bedt om det. Derudover anvender de oplysningerne til at forbedre deres service, herunder til statistikformål.

Når du opretter en Bycykelkonto, accepterer du samtidig at modtage målrettet information fra Bikeshare om service- og trafikinformation. Du giver desuden samtykke til at bycyklen.dk/Bycyklen/Bikeshare må benytte købsdata fra leje af cykler til at give dig personlig vejledning om leje af Bycykler og fordele ved brug af løsningen. Data om dine køb anvendes ikke til andre formål, til samarbejdspartnere eller andet.

Videregiver Bikeshare dine personoplysninger til andre?Bikeshare vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, du afgiver. Videregivelsen vil ske i det omfang, og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, brugerne anmoder om, f.eks. i forbindelse med samarbejde og koordinering med Bikeshare samarbejdspartnere, som kræver, at Bikeshare benytter brugernes oplysninger.

Dine personoplysninger kan fx blive videregivet til:

 • leverandører Bikeshare samarbejder med for at støtte Bikeshares virksomhed (fx leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller
 • i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på bycyklen.dk eller
 • hvis det er påkrævet ifølge lovgivning eller en domstolsafgørelse.

I takt med at Bikeshares virksomhed vokser, kan det ske, at Bikeshare sælger og køber firmaer eller aktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overleveret til dem, som opkøber Bikeshare eller aktiver, der tilhører Bikeshare, eller til firmaer, Bikeshare evt. vil opkøbe.

I hvor lang tid gemmes Brugerens oplysninger?
Bikeshare gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, du har bedt om eller så længe, det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Herefter slettes dine oplysninger.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter Bikeshare?
Bikeshare benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Bikeshares sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret i takt med den teknologiske udvikling.

Hvilke rettigheder har brugerens efter persondataloven?
Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du kan anmode Bikeshare om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du kan også selv rette i din personlige profil på bycyklen.dk. Du har samtidig ret til at anmode om, at dine personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål.

Hvis du er utilfreds med Bikeshares behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Kan Bikeshare ændre persondatapolitikken?
Bikeshare har ret til når som helst at ændre denne politik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Du kan se, der er sket ændringer, hvis datoen nederst på siden er ændret siden sidste gang, du besøgte siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

Hvad er cookies?
Cookies er små informationsenheder, en hjemmeside kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr med hukommelse. Cookies indeholder informationer, som hjemmesiden kan benytte til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din webbrowser. Cookies er standardteknologi på internettet og kan også forekomme på vores hjemmeside.

Vi kan kun læse de cookies, vi har anbragt på dit udstyr, vi kan ikke modtage eller læse cookies fra andre hjemmesider.

Vi benytter os af forskellige cookies for at kunne tilbyde dig en bedre og mere skræddersyet service. Vi kan også benytte cookies til at samle et grundlag for at optimere trafikken på og mellem hjemmesider.

Den samlede information hjælper os til at forbedre indholdet på hjemmesiden, og informationen kan i samlet form deles med forretningspartnere eller tredjeparter. Der findes grundlæggende to typer cookies; "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr.

Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, eksempelvis 180 dage, men vil blive fornyet hver gang, du besøger hjemmesiden.

Det er ikke kun os, der kan sætte cookies på dit udstyr, når du besøger vores hjemmeside. På hjemmesiden tillader vi således, at Google Inc. sætter Google Analytics på dit udstyr.

Hvilke cookies anvender vi og til hvilke formål?
Vi beskriver i det følgende, hvilke cookies vi benytter på hjemmesiden og de formål de enkelte cookies tjener.

Vi bruger Google Analytics til at undersøge, hvem der besøger hjemmesiden og sender denne information i anonymiseret form til serveren. Denne information anvendes til statistik over, hvordan brugerne færdes (navigerer) på hjemmesiden. Denne cookie bliver slettet efter 365 dage, medmindre du besøger vores hjemmeside inden den udløber, hvilket medfører, at cookiens løbetid bliver fornyet.

Hvordan undgår og sletter du cookies?
Du har altid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge hvilke cookies, der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvis du ønsker at fjerne de cookies, der findes på dit udstyr, kan du, hvis du benytter en PC og en nyere browser, trykke CTRL + SHIFT + Delete samtidig.

Virker genvejstasterne ikke i din browser, kan du besøge supportsiden for den pågældende browser.

Du kan også slette cookies i din browser-historik.

Cookie pop-up
Accept af cookies

BikeShare bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet og for at forbedre brugeroplevelsen, herunder

 • at genkende dig fra besøg til besøg,
 • at gennemføre dit køb på bycyklen.dk,
 • kun at vise dig pop ups med forklarende tekst, du ikke har set før,
 • i forbindelse med konkurrencer, hvor det kun er tilladt at deltage én gang per person,
 • at opsamle statistik for lejers brug af systemet og besøg på bycyklen.dk.
 • for at gøre bycyklen.dk mere imødekommende,
 • at gennemføre spørgeskemaundersøgelser til at forbedre kundetilfredshed.

Du kan altid slette cookies fra Bikeshare igen.